Reply – कवी
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कवी
— by विजया केळकर विजया केळकर
            कवी

मुलात डोले, फुलांत फुले कवी
सृष्टी देवता सुचवी कल्पना नवी नवी

बोल बोबडे  अंगणी क्रीडांगणी
दंगा म्हणून रागावती कोणी
कोणास वाटे ती संजीवनी
त्यात विश्वरूप पाहे कवी

फुले उमलता गंध दरवळे
त्यास दाही रस्ते मोकळे
अवखळास कसे अडवू न कळे
त्याच्या मागावर धावे कवी

तारांगणी चंद्र-सूर्य लपंडाव खेळती
तारका एकासाठी धावत येती
दुसरा येता पळून जाती
किरण स्पर्शे कवीतला जागा होई कवी

 विजया केळकर _____