Reply – कविता II बॉक चीक बाऊ बाऊ II
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता II बॉक चीक बाऊ बाऊ II
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar

गणूला एक मुलगी म्हणाली

बॉक चीक बाऊ बाऊ

गणूला काही बी कळलं नाही

थेट गाठले शामराव भाऊ

त्यानं इचारलं भाऊंना

बॉक चीक बाऊ बाऊ

म्हणजे काय ओ  भाऊ

ढगांकडं बघून म्हणाले

आय लव यु

गानू साला चाट पडला

गोरा माल कसा पटला

लाजून लाजून चूर झाला

सरळ धावत हॉटेलकडं सुटला

चिनी पोरंगी चहा पित होती

घड्याळात वाजले होते नऊ

नजरांदोलन सुरु गणूचे

"बॉक चीक बाऊ बाऊ " चे पाढे वाचे

बॉक चीक बाऊ बाऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ

पोरं बिचारी ओशाळुनी गेली

चहा पिताना रडू लागली

रडता रडता म्हणू लागली

बॉक चीक बाऊ बाऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ

गानू बिचारा सर्द जाहला

इज्जतचा फालुदा झाला

शोधून काढले शामराव भाऊ

मारुन मारुन केले मऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास