Reply – Re: आठवण माझी झाल्यावर
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: आठवण माझी झाल्यावर
— by manish manish
आता संपलयं ते सारं....
आता संपलयं ते भास होणे,तू नसल्याठिकाणी तुला पहाणे,
तू समोर असल्यावर,स्वतःलाच विसरून जाणे.....
आता संपलयं ते सारं....
आता संपलयं ते तुझे शब्द आठवणे,तू बोलत असताना माझे गप्प होणे,
आणि,तुला एकटक बघत रहाणे....
आता संपलयं ते सारं....
आता संपलीयेत ती भांडणे,शुल्लक गोष्टीवरून रूसणे,
थोडा वेळ अबोला धरणे,आणि, नंतर मीच ..
sorry sorry sorry म्हणणे...
आता संपलयं ते सारं....
आता संपलयं एकटे असता तुला आठवणे,तुला आठवून माझे हळवे होणे,
रात्रभर एकच गाणे ऐकणे,आणि, कधी,
हळूच अलगद डोळ्यांतुन पाणी ओघळणे,
आता संपलयं ते सारं...