Reply – एक वेल्हाळ पाखरु
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
एक वेल्हाळ पाखरु
— by Gajanan Mule Gajanan Mule
एक वेल्हाळ पाखरु
                नभ रेखाताना
झाले गर्भार क्षितीज
                ढग पेलताना

आला उगवून इंद्रधनू
                आकाशाच्या ओटीपोटी
या कडेची त्या कडेला
                कशी सुरेख वेलांटी
 
त्याचा रंगही गहिरा
                कसा शब्दात मावेना
संध्येच्या कातरवेळी
                कसे एकटे रहावेना

ये तू होऊन पाऊस
                भिजव या वाटा
जन्मभरीच्या दु:खाचा
                काढ हलवून काटा

गजानन मुळे
Mulegajanan57@gmail.com
Gajanan Mule