"तू तूच असतोच मी मीच असते"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"तू तूच असतोच मी मीच असते"

Shashank kondvilkar
"तू तूच असतोच मी मीच असते"

तीच त्याच नातं नेहमीच वेगळं असत
कधी हृदयाच्या खोलवर कधी वरवरकच दिसत..
त्याच्या नेहमीच्या वागण्याला तिचा तक्रार रुपी स्वर असतो..
तो हि थोडा हट्टखोर नेहमीच तसा वागत असतो.
"तो तोच असतो आणि ती तिच असते"

- शशांक कोंडविलकर

Shashank kondvilkar