"एकतर्फी प्रेम"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"एकतर्फी प्रेम"

Shashank kondvilkar


"एकतर्फी प्रेम"

एकतर्फी का होईना 'प्रेम' तर उदार आहे;
तिच्या मनात नसेल कदाचित 'तो'..
पण त्याच्या मनात 'तीचाच' विचार आहे.

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar