"दृष्टिकोन "

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"दृष्टिकोन "

Shashank kondvilkar
"दृष्टिकोन "

'मी कसा आहे' हे बहुतेक जणांना माहित नाही
पण 'मी कसा नाही' हे प्रत्येक जण सांगू शकेल..
कसं आहे लोकांना 'असण्यापेक्षा
नसण्यातच' जास्त 'interest' असतो..
आणि आपणही नेहमी याच गोष्टीत 'दुनियेत' फसतो.

- शशांक कोंडविलकर
~~~~~~~~
Shashank kondvilkar