"गहाळ"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"गहाळ"

shasha
सतत विचारांचं ओझं
जमलेलं पसरलेलं...
अव्यक्त....अस्पष्ट...
शोध घेत होतो त्यांचा
कदाचित माझाच अंत...
खरच वाटू लागलय...
मला इथून कोणीतरी घेऊन जावं

सहन करत राहीलो.....
काहीच बोललो नाही...
वेळ आली अन गेली....
काहीच करू शकलो नाही....
पळवाट शोधतो आहे !
नाही तो स्वभाव माझा नाही....
पण खरच एक वाट हवी आहे...
निसटण्यासाठी....

वाटलं होतं कधी तरी
कधी तरी.....सारं बदलेल....
पण बदल न घडण्याची...
सवयच झाली सगळ्यांना..
पण बदल .....
गरज बनला आहे माझा.....
एका व्यसनासम.....
तो हवा आहे मला...

इतकं विचित्र लिहीताना...
खरच अगदी खरच
मला कुणीतरी घेऊन जावं
अश्या कुठेतरी....
जिथुन इथे परतण्यास....
मार्ग नसेल....

- शशांक नवलकर ८/३/२०१२