कविता ॥ "तू " अधिक " मी " किती ?॥

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता ॥ "तू " अधिक " मी " किती ?॥

Siddheshwar Vilas Patankar

सोपा प्रश्न होता माझा

"तू "  अधिक " मी " किती ?

तू दिलेस उत्तर "दोन"

अंतर्मुख होऊनि शोधू लागलो

आपण आहोत तरी कोण ?

मला अपेक्षीत “एक " होते

आपल्यात मुळी अंतरच नव्हते

दोन देण्यामागे कारण काय होते

जर तू माझ्यात होतीस

मग मी तुझ्यात का नव्हतो

आणि मी तुझ्यात नव्हतो

तर मी कुठे होतो ?

गणित सोपे जरी वाटले दुरून

अवघड झाले उत्तरावरून

का दिले तू विचित्र उत्तर ?  

कुढत चाललो पुढे निरंतर

जवळ घेतला मद्याचा प्याला

शोधत गेलो मला स्वतःला


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ "तू " अधिक " मी " किती ?॥

Rajendra Manjrekar
Khupach chan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ "तू " अधिक " मी " किती ?॥

Siddheshwar Vilas Patankar
साहेब आपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद ...
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास