prem

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

prem

Rasika
prem kunavar karave tech samajat nahi...
vishvas thevava ki nahi tech samjat nahi....
achanak doghan madhe ek vadal nirman zale ani.....
ani
aaj te doghe ekatra nahit
tine to sms vachala
to sms mhanjech wats chatting tyache ani tyachya junya maitrini baddal cha.....
kay ahote tya sms madhe jene karun tine tyala sodnyacha nirnay ghyava lagla
ani
kaymche sodnyacha nirnay ekmekani ghetla
sample ahe sagle doghan madhil sarv kahi....
tras hotoy tyachya athawani yeun....
pan
kharech prem sampale ahe ka....?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: prem

Gourav_Deshpande
प्रेम हे कधीच संपत नसते.