kavita

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kavita

Vishal Kavi
सरीवर सर
चिँब भिजवणारी

झरझर झरते
येता ती कुंद मेघवनातुन

मनाच्या तारांची होते
थरथर

जायी त्रिभुवनास सुखावुन
तो वर्षाव

मेघ रङे मज ह्रदयसदनी
जो झरे तो

तुझ्या आठवांचा पाऊस

Vishu