kaal

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kaal

snagdewate
aas ka hott ki je aaplya javal naste tech aaplyala nehami haw aste.. ka..... mg ti konti gosht aso, vastu aso va mg vyakti aso... ekda vastu visru tari shakto pn mansanch kay?.. ti tar nai na visaru shakat.. agadi joparyant apan sampat nai.... mhnunch aas mhntat ki jeva ti  vyakti aaplya javal aste teva aaplyala tyachi kadhich value naste... 2 shabd aapan premane bolayala tala-taal karto... he mazyach babtit zaal ka??
                    aani jeva aaplyala bolaych aste nemaki tyach veli ti vyakti aplya javal nasne mhnje durdaivch na... aajhi majhya sobat tasch kahis zal ahe.. vait vatat ahe ki ti vel hatatun nighun geli aahe ani aata kitihi praytn kela tari na ti vel an na ti vyakti parat yenar aahe... mhnuch kaal gelyavar khant karnyapeksha to astana aaplya manatil bhaav vyakt karayala shika... manatal bolan mhnje ugachch filmy zalya sarakh vatat asel kahi janana... vatat asel tar vatu dya.. pn yogya veli vyakt vayala shika......