Want to Publish my EBook of marathi poems

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Want to Publish my EBook of marathi poems

Chaitrali Dhamankar
नमस्कार
मला माझे स्वलिखीत कवितांचे पुस्तक प्रकाशित करावयचे आहे . ह्या आधी (रातराणी) हा चारोळी संग्रह प्रकशीत केला आहे आता नविन कवितासंग्राहासाठी मार्गदर्शन करावे ही विनंती

चैत्राली धामणकर
पुणे
९३२६१८५९०५ /८२०८५२८८५२
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Want to Publish my EBook of marathi poems

Siddheshwar Vilas Patankar
आपल्याला कुठून प्रकाशित करायचे आहे ? पुण्याहून कि मुंबई पण चालेल .
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास