Valentine Day - भारतीय प्रेमदिवस

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Valentine Day - भारतीय प्रेमदिवस

 प्रा. देवबा शिवाजी पाटील
Valentine Day - भारतीय प्रेमदिवस
                          Valentine   Day
                       भारतीय  प्रेमदिवस

  भारतीय संस्कृती सर्वश्रेष्ठ                    भारतीय संस्कृती थोर
  ' रक्षाबंधन ' सण  उत्कृष्ट                     ' संक्राती ' चा सण  मजेदार
  धर्मपंथ,  जातपात                               जातिभेद सारुनी दूर  
  रक्षाधागा जोडी अतूट                           मित्रत्वाची मस्त बहार
  ' स्नेह ' वाढवुनी समाजात                    फुलवी ' प्रीत ' मधुर
  राष्ट्रऐक्य करी मजबूत                          घरोघरी, दारोदार
  मग का करावा साजरा                          परदेशी प्रेमदिवस का
  प्रेमदिवस पाश्चात्य ?                            पाळावा आपल्या रस्त्यावर ?

  भारतीय संस्कृती महान                       इतके असता ' सण ' उत्कृष्ट
  तयात छान ' दसरा ' सण                      प्रेमदिवसासाठी ताटकळत                    
  सोडूनी सगळे मतभेद                          का बसता होऊनी भ्रमिष्ट ?
  एकमेकांची घेती भेट                            रोज करा प्रेमाची बरसात
  परस्परांना ' प्रेम ' वाटता                       सोडुनी जातिपाती, धर्मपंथ
  वृद्धिंगत होई समाजएकता                   नि सारे रहा एकीने आनंदात  
  प्रेमदिवसाचे अंधानुकरण                     हातचं सोडून पळतीच्या मागे  
  अट्टाहासाने का करता ?                      मृगजळास्तव का बसता धावत ?                  

  भारतीय संस्कृती सर्वोत्तम                    - प्रा. देवबा शिवाजी पाटील
  बहिणभावाचे पवित्र प्रेम                          गोविंद नगर , खामगाव.
  जोपासी ' भाऊबीजेचा ' सण                    जि.:- बुलडाणा. ४४४३०३  
  भेदाभेदांची साखळी तोडून                      मोबा. ९४२०७९५३०७  
  ' सख्य ' जोपासी घरादारात                     profdspatil.blogspot.com  
  सौख्य वाढवी समाजात
  मानगुटीवर का बसविता
  परकीय प्रेमदिनाच भूत ?