Thandi

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Thandi

Manisha Kasar
थंंडीच्या पहाटे सूचले हुडहूडीचे शब्द
नात्यांंना लागला मनमूराद हसण्याचा छंंद
सरले ते दूराव्याचे स्वर आणि गाणे
उमलू लागले कळ्यांंचे म्हणणे
अर्थ माझ्या कवितेचा गहीरा जणू
पण आपलेपण शिकावे हळू
                 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Thandi

Ankita patil
वा... खूप सुरेख। थंडी आणि कविता मस्त..**