Poem

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Poem

JAYANT GORE
दादागिरी :-

पुन्हा एकदा तुझ्या घराजवळ
 वाकड वळण लागेल
मन माझे पुन्हां एकदा
वेड्यासारखे वागेल !!

तुझ्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणारा
 काय बिशाद पाहील
नजरेतल्या माझा अंगार पाहून
 जळून खाक होईल !!

तुझ्याशी उद्धटपणे वागणारा
 कसा तुला स्पर्षेल
माझ्याशी गाठ आहे
 पाय मोडून बसेल !!

तुझ्यावर पुन्हां पुन्हां हक्क सांगणारा
 स्पर्धेतून बाहेर होईल
माझ्या हक्कावर गदा आणणारा
 आयुष्याचे नुकसान करून घेईल !!-जयंत