Nirop (Ek aglavegla)

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nirop (Ek aglavegla)

Naresh Dhotkar (Bhavsar)
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nirop (Ek aglavegla)

विजया केळकर
    एका ऑफिस मध्ये काय वातावरणअसते  याचे चांगलेच  निरीक्षण म्हणते
किंवा अनुभव चांगला आहे असे दिसते . त्याची मांडणी छान.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nirop (Ek aglavegla)

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Naresh Dhotkar (Bhavsar)
एका अनभिषिक्त कार्यसम्राटाचं ज्वाजल्य कार्यप्रेम आणि त्याची कामावरील निष्ठा वाचून , नटसम्राटाचं नाटक उभं राहील डोळ्यापुढे ... छान वर्णन आणि सुंदर लेखन ...

पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nirop (Ek aglavegla)

Naresh Dhotkar (Bhavsar)
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nirop (Ek aglavegla)

Naresh Dhotkar (Bhavsar)
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.