Lek Vachva Abhiyan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lek Vachva Abhiyan

Prof. Deoba Shivaji Patil
                          लेक वाचवा अभियान
                                 कन्यारत्न
          वंशाचा दिवा                            जिला जीव लावता
          प्रत्येकास हवा                          पत्नी होती कोण ?
          कन्या आपत्ती                           माहेरी बागडणारी
          सारेच समजती                         छोटी कन्या छान !  

         धडपडती सारे                           कन्येस स्वीकारा
         वाढविण्या वंशवेल                      भेदभाव सोडून  
         कन्या गर्भांकुर                          समभावाने करा  
         खुडती खुशाल                           तिचे संगोपन

         पुत्रजन्माचा करती                      सासरी जाईन
         साजरा सोहळा                          भेटीस येईन
         कन्याप्राप्तीने का                        मायेच्या ओलाव्याने
         पोटी उठतो गोळा ?                     तुम्हा न्हाऊ घालीन

        आपण आलो  कोठून                    पत्नीची भेट    
        करावे स्मरण                            कन्यारत्न, मोती  
        आपणासाठी झटणारी                    दोन घरा उजळविते
        आई किती महान !                     तिची तेजोमय प्रीती
                     -- प्रा.देवबा शिवाजी पाटील
                         गोविंद नगर ,खामगाव .
                         जि.:- बुलडाणा ४४४३०३
                         मोबा.९४२०७९५३०७