Kavita

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kavita

harshada
अस्तित्व तुझे भोवताली
धुके धुके.....
न दिसे वाट न सुटे आस,
दारात रेंगाळली आसवें काही....
ना आभाळ त्याला ना घराचा आसराही,
उंब ऱ्याशी त्याने थिजून जावे
नियतीचे असे फास काही...
हर्षदा
Harshada