Kavita

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kavita

Kasturimitra
या अशा सांजवेळी
सखे तुझ्या आठवणीत
मोगऱ्याच्या फुलांनी
सुगंधित व्हावे


या अशा सांजवेळी
सखे तुझ्या चाहुलीने
चांदण्याचे बहर
अंगणी सजावे


या अशा सांजवेळी
सखे तुझ्या स्पर्शातूनी
निर्दयी पथ्थराला
पाझर फुटावे


या अशा सांजवेळी
सखे तुझ्या शब्दातुनी
अंतरीचे गीत
ओठांवरती रुजावे


या अशा सांजवेळी
सखे तुझ्या निघण्याने
दुराव्याचे दुःख
स्वप्नातुनी दिसावे       प्रणव प्रभू