Kavita

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kavita

Kasturimitra

काय बोलावं कोणाशी काही केल्या कळत नाही
लाल नाक केल्याशिवाय राग कोणाचाच उतरत नाही


गप्प बस म्हणावं तर तोंड कोणी उघडत नाही
बोलायला लागल्यावर कोणीच मग थांबत नाही


राग रुसवे यातील मज्जा कोणालाच कधी कळत नाही
भांडणामधील प्रेम का बर कोणाला दिसत नाही


स्वार्थ कुणाचा काय माहित पण नातं कधी तुटत नाही
जपलेल्या माणसांकडूनच परक होण्यासारख दुःख नाही


आपलच म्हणणं बरोबर अस वाटण्यात कोणाचीच काहीच चूक नाही
झालेल्या गोष्टी विसरून एकत्र येण्यासारखी जीवनात दुसरी मज्जा नाही


          प्रणव प्रभू