Kavita

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kavita

Kasturimitra

नाही कळत अजुनी तुझा रुसवा कसा सोडवावा
तुझ्या शब्दांमधूनी एक एक भास हृदयात जपुनी ठेवावा


या सांजवेळी चाहूल लागता स्पंदनांनी सहवास तुझा शोधावा
तुझ्या मर्मबंधातुनी एक एक क्षण वेगळा करावा


वाट पाहण्या इतुके भाग्य या जीवनात मजला लागावे
तुझ्या येण्यामधुनी एक एक गुपित मजला समजावे


चंद्राच्या कोमल प्रकाशात हात तुझ्या हातात असावा
चांदण्याचे गोफ विणूनी एक एक तारा स्वप्नापरी तुटावा
 

या लपंडावातील ध्यास क्षणोक्षणी बहरावा
तुझ्या भेटीतला गोडवा शुक्लपक्षातील एक एक कलेसारखा वाढावा           

               प्रणव प्रभू
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kavita

Siddheshwar Vilas Patankar
nice poem
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kavita

Ankita patil
In reply to this post by Kasturimitra
sundar**
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kavita

विजया केळकर
In reply to this post by Kasturimitra
सुंदर  भाव भावना