Kavita - Radha

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kavita - Radha

chinmayee
मिटले डोळे  तरीही दिसतो
निळा सावळा नाथ
मंजुळ पावा कातरवेळी
घुमतो  हृधयात..
नटखट सारे रुप मनोहर                                                                      प्रेमाचा तो अक्षय निर्झर                                                              मनात आहे तुझीच छाया                                                                   दर्शन  मजला दे मुरलीधर.
गोकुळ आवघे पाहून झाले
श्याम दिसेना अन ती आतुर
यमुने तीरी जाऊन शोधे
बासरीतला सूर निरंतर..

सांजवेळ ही मन हे चंचल
भेट घडेना पडले अंतर                                                                झाली  बावरी तुझीच राधा                                                              बघु दे मजला आता कान्हा.                                                                                                                              सूर समाधीत देवकीनंदन                                                             समोर राधा सैरभैर क्षण                                                                     टिपून घेता श्रीरंगाने                                                                          प्रेमात न्हाले अवघे तनमन.                                                                     चिन्मयी
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kavita - Radha

sohum
Nicely written 😉