KAVITA - MUMBAI MUMBAI MUMBAI...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KAVITA - MUMBAI MUMBAI MUMBAI...

Hemantkumar Bhoye

*** ½ãìâºãƒÃ  ½ãìâºãƒÃ  ½ãìâºãƒÃ ***


   ã䪶ãÀã¦ã ¹ããñ›ãÔããŸãè

   Œã¹ã¦ãñ ½ãìâºãƒÃ...

  ‡ãŠì¥ããÔã Ÿã„Š‡ãŠ ‡ãŠ£ããè

   ¢ããñ¹ã¦ãñ ½ãìâºãƒÃ...

             ¹ãõÎããÔããŸãè £ããÌãã£ããÌã

                ‡ãŠÀ¦ãñ ½ãâìºãƒÃ...

            ‚ãÔãñË ¦¾ããÖî¶ã ‚ããä£ã‡ãŠ ãä½ãßÌ㥾ããÔããŸãè

                ¢ãìÀ¦ãñ ½ãìâºãƒÃ...


  ãäªÌãÔããØããä¥ã‡ãŠ ¶ãÌã¶ãÌãâ ÎãÖã¥ã¹ã¥ã

  ãäÎã‡ãŠ¦ãñ ½ãìâºãƒÃ...

 ãä‡ãŠ¦ããèÖãè Ôãâ‡ãŠ›â ‚ããËãè ¦ãÀãè

 ¦¾ããÔã½ããñÀ ‡ãŠ£ããè ¶ã ¢ãì‡ãŠ¦ãñ ½ãìâºãƒÃ...

           

             Œãì¹ã ÔããÀãè ½ãñÖ¶ã¦ã ‡ãŠÀŠ¶ã

               ª½ã¦ãñ ½ãâìºãƒÃ...

            ½ã¶ããËã ãäÌãÔããÌ㥾ããÔããŸãè ‡ãŠìŸñ¦ãÀãè

               À½ã¦ãñ ½ãâìºãƒÃ...


   ‚ã㹦ããâ¹ããÔãî¶ã ªîÀ ‚ãÔãËñ˾ããâ¶ãã

   ¹ããñÔã¦ãñ ½ãâìºãƒÃ...

   ‚ãÔã⌾ã Ìãñª¶ãã, ‚ãÔã⌾ã ÖãË

   ÔããñÔãî¶ãÖãè ÖÔã¦ãñ ½ãìâºãƒÃ...

                 ---  Öñ½ãâ¦ã‡ãŠì½ããÀ ¼ããñ¾ãñ (†Þã.‡ãŠñ.)...