Intellectual Ziplock

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Intellectual Ziplock

Shashank kondvilkar
#intellectual #Ziplock

समाजाच्या नजरेमध्ये..
थोडं आखडून राहणंच बरं असतं;
मेणासारखं वागायला लागलो..
तर माणसं जाळण्यातच interest घेतात,
आपण सहजच बोलून जातो खोल मनातलं..
पण कुणाला काहीच पडलेलं नसतं;
समाजाचे उद्युक्त निखारे..
अशावेळेसच rest घेतात.

- शशांक कोंडविलकर

Shashank kondvilkar