II भवताली ताल धरितो , नाचितो दंग होऊनि II

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

II भवताली ताल धरितो , नाचितो दंग होऊनि II

Siddheshwar Vilas Patankar

भवताली ताल धरितो , नाचितो दंग होऊनि

शाम मृदूंग वाजवितो सोडूनिया बासरी

चमचमाट लखलखाट जयघोष तो अंतरी

मूक काया वाचा मनी समरूप तो श्रीहरी

एक नाद , एक घोष दुमदुमली पंढरी

शाम द्वारका लांघतो उभा विटेवरी

तोच इथे तोच तिथे एकचि जिथेतिथे

तोच या कणा मनात तोच या चराचरी

मीच तो जो ताल धरितो मीच सोडतो मृदूंग

मीच डोळे बंद करितो वाजवितो बासरी

एक होतो दर्शनात, मूर्ती ती साजरी

अंतरी तो बैसतो वाजवीतो बासरी

भवताली ताल धरितो , नाचितो दंग होऊनि

शाम मृदूंग वाजवितो सोडूनिया बासरीसिद्धेश्वर विलास पाटणकर  
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास