कविता IIमौनात गुंतले सारे , यौनाचे मुक्त वारे II

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता IIमौनात गुंतले सारे , यौनाचे मुक्त वारे II

Siddheshwar Vilas Patankar

मौनात गुंतले सारे
यौनाचे मुक्त वारे
धुंदावल्या दिशा दाही
भासे सम सूर्य तारे II१II
क्षितिजात भेट झाली
हृदयात थेट आली
धमन्या त्या मंद साऱ्या
रक्ताची लाट उसळली II२II
हास्यात स्मित दडले
डोळे डोळ्यांशी भिडले
मौनाने मात केली
हृदयाचे तुकडे पडले II३II
गुंगावली मती सारी
थंडावला जोश सारा
गात्रांनी मात देता
मेंदू ऊरे बिचारा II४II

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास