कविता II तिने पेन मागितलं, मी हात दिला II

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II तिने पेन मागितलं, मी हात दिला II

Siddheshwar Vilas Patankar

तिने पेन मागितलं

मी हात दिला

तिने शिवी घातली

मी स्माईल दिली

ती धावून आली

मी मिठीत घेतली

ती शांत झाली

हळूच प्रेमात पडली

आधी मी वेडा होतो

आता ती पण झाली

माझी गांधीगिरी

प्रेमात कामी आली

आता ती हात मागते

मी पेन देतो

मी शिवी घालतो

ती स्माईल देते

मी धावून जातो

ती मिठीत घेते

प्रेम हे असं गड्या  

हळूहळू होते


सिद्धेश्वर  विलास पाटणकर C

पाटणकर सिद्धेश्वर विलास