कविता II च्यामायला हाणू का ? II

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II च्यामायला हाणू का ? II

Siddheshwar Vilas Patankar

च्यामायला हाणू का ?

च्यामारी , मुस्कट फोडेन

अस्सं आता म्हणायचे नाही

सर्व शिव्यांचा पाला पाचोळा

करा गोळा , सरलं मागे २०१६...

जर द्वेष वैर घेऊन पुढं याल

तर कसं असंल नवीन साल

सोडून मागे सर्व खटारा

झोक्कात साजरं करा २०१७

दोघांनी एक झालं (२ आणि १)

सुखदुःखांचं शून्य झालं (०)

सात सात राह्यलं (७)

तर कसलाच नसेल खतरा

तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा

वर्ष २०१७..... (२०१७)


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास