कविता II बॉक चीक बाऊ बाऊ II

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II बॉक चीक बाऊ बाऊ II

Siddheshwar Vilas Patankar

गणूला एक मुलगी म्हणाली

बॉक चीक बाऊ बाऊ

गणूला काही बी कळलं नाही

थेट गाठले शामराव भाऊ

त्यानं इचारलं भाऊंना

बॉक चीक बाऊ बाऊ

म्हणजे काय ओ  भाऊ

ढगांकडं बघून म्हणाले

आय लव यु

गानू साला चाट पडला

गोरा माल कसा पटला

लाजून लाजून चूर झाला

सरळ धावत हॉटेलकडं सुटला

चिनी पोरंगी चहा पित होती

घड्याळात वाजले होते नऊ

नजरांदोलन सुरु गणूचे

"बॉक चीक बाऊ बाऊ " चे पाढे वाचे

बॉक चीक बाऊ बाऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ

पोरं बिचारी ओशाळुनी गेली

चहा पिताना रडू लागली

रडता रडता म्हणू लागली

बॉक चीक बाऊ बाऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ

गानू बिचारा सर्द जाहला

इज्जतचा फालुदा झाला

शोधून काढले शामराव भाऊ

मारुन मारुन केले मऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ

बॉक चीक बाऊ बाऊ


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II बॉक चीक बाऊ बाऊ II

Ankita patil
majeshir.....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II बॉक चीक बाऊ बाऊ II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद माझ्या अनोळखी मित्रा , सुंदर अभिप्रायाबद्दल मंडळ आभारी आहे .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास