कविता II धुंडाळ वाटा अनवाणी , ऐक पुढचे इशारे II

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II धुंडाळ वाटा अनवाणी , ऐक पुढचे इशारे II

Siddheshwar Vilas Patankar

उभी हयात पायात चप्पल घालून चाललीय

हळूहळू मातीशी जपलेली नाळ तूटत चाललीय

नेहेमी सावली काय कामाची

जरा असू दे सवय शरीरास डबडबणाऱ्या घामाची

ते रुतणारे काटे असेच सुकले

वाट पाहुनी अनवाणी पायांची

तळमळून प्राणास मुकले

बघावे तिथे बंदिस्त खिडक्या न दारे

कसा ओळखशील तू बदलणारे वारे

धरा अनोळखी झाली , त्या स्पर्शास मुकली

धुंडाळ वाटा अनवाणी , ऐक पुढचे इशारेसिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास