संकल्प

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

संकल्प

Shashank kondvilkar
शोधावा म्हणतो..
काळजी घेणाऱ्याचा पत्ता
फायदा घेणाऱ्यांची रीघ..
तर अजून ही चालू आहे!

- शशांक कोंडविलकर

Shashank kondvilkar