नाती

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नाती

Shashank kondvilkar
खूप छान असतात ती 'नाती'
ज्यात 'हक्क गाजवण्याची'
उणीव असते..
आणि 'संशयाची'
जागाच मुळी नसते!
- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar