हायकूचा एक छोटासा प्रयत्न

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हायकूचा एक छोटासा प्रयत्न

Siddheshwar Vilas Patankar


तो लालबुंद होता

सगळेच लालबुंद होते

साऱ्यांची लाली आसमंती उधळली होती

हे सारं ज्याच्यामुळे घडलं

तो अनमोल हिरा मात्र ,

त्या कोळश्यांच्या खाली अस्साच पडून होता


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर  

पाटणकर सिद्धेश्वर विलास