बघ पडताळून

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बघ पडताळून

Shashank kondvilkar
#बघपडताळून

जर विश्वास नसेल तर
दुराव्यात पडताळून पहा..
तू भेटशील सगळ्यांना
पण नजरेत शोध माझाच असेल!
- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar