॥ मी जोकर , एक नोकर उभा सर्कशीत ॥

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

॥ मी जोकर , एक नोकर उभा सर्कशीत ॥

Siddheshwar Vilas Patankar


मी जोकर , एक नोकर उभा सर्कशीत

मुखी नित्य हास्य पण दुःख कुशीत

कसा खेळ दावू ?

हा जीव टांगणीला

छकुली घरी एकली

कोण भरवेल तिजला ?

उगाच कधीही , कुठेही मी पडतो

हसवतो तुम्हांसी पण मला फसवतो

जसा भव्य सोहळा , तसा दिव्य त्याग

कसा पाळू तिजला नि पोटातली आग ?

घरी पाय ठेवता , ती येते कुशीत

मी नोकर , एक जोकर

म्हणून या सर्कशीत

एक बाप पाळतो पोट,

मुठी आवळीत, मुठी आवळीत

मी जोकर , एक नोकर उभा सर्कशीत

मुखी नित्य हास्य पण दुःख कुशीतसिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास