॥ श्रम बहोत केले , आता जगण्यात राम नाही ॥

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

॥ श्रम बहोत केले , आता जगण्यात राम नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar


श्रम बहोत केले

ध्येय लांब नाही

आयुष्य साधनेत गेले

जगण्यात राम नाही

भूतात मैत्र सारे

अदृश्य ते नजारे

गळा वरमाला पडिता

सीतेचा राम जाई

उरले ते फक्त घरटे

घरट्यात चार पक्षी

दाणापाणी करता करता

चिमणा तो लांब जाई

कसली अशी कमाई

ना बाप मागे, ना आई

अश्रूंनी ताल धरिता

कंठाशी प्राण येई

श्रम बहोत केले

आयुष्य जात राही

कधी मातीत मिसळतो

याचीच वाट पाही

जगण्यात राम नाही

आता जगण्यात राम नाही


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

 
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास