॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

Siddheshwar Vilas Patankar

आज थोडं थकल्यासारखं वाटतंय

एक ओझं, जे माझं कि तुझं

तो वरचाच जाणे

माझ्याच खांद्यावर आल्यासारखं वाटतंय

ते पाप होतं कि पुण्य होतं

तेपण तोच जाणे

पण त्या श्रापांच्या दग्धअग्नीत

मलाच जळाल्यासारखं वाटतंय

बोलतोय मी , पाहतोय मी

आजूबाजूला घडणारे सारे

ओळखतोय मी ते बदल कालानुरूप होणारे

करतोय मीमांसा मी माझ्याच अस्तित्वाची

बोट दाखवूनही पलीकडं ,

सारं माझ्याकडेच आल्यासारखं वाटतंय

मी थकलोय,  तरीही उठतो अन अखंड शोधतो मलाच स्वतःला

शोध घेऊनही सापडत नाही

आत खोलवर कुठेतरी हरवल्यासारखं वाटतंय

आठवणींची मशाल पेटवूनही काहीच आठवत नाही

वणव्यात सारं काही जळाल्यासारखं वाटतंय

फक्त हे शरीर उभे नावाला

बाकी सारं काही संपल्यासारखं वाटतंय

आज थोडं थकल्यासारखं वाटतंय ...सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

Akhilesh
Sunday kavita
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
आपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

pravin
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
mast
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा

आपला नम्र

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

rutuja mozar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
mast lihaliy sir
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास