ती जशी जशी जुनी होत गेली

classic Classic list List threaded Threaded
12 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ती जशी जशी जुनी होत गेली

Siddheshwar Vilas Patankar
ती जशी जशी जुनी होत गेली

हळूहळू माझी सोनी बनत गेली

वाईनवानी पहिली कडुशार होती

नंतर मधाचे पाणी बनत गेली

रंगढंग बघूनच तर जवळ गेलो होतो

खटके उडायचे अधूनमधून

नंतर मात्र नवीन कहाणी घडत गेली

या एकल्या जीवाची ती राणी बनत गेली

आधी जे मिळेल ते खायचो नि राहायचो

मग हवी होती कशाला ती बायको ?

डोळे सताड उघडे असायचे, राव

या डोळ्यांचीच ती हळूहळू पापणी बनत गेली

कधी आत हृदयात बसली ते समजलंच नाही

अंगात सळसळणाऱ्या रक्ताची वाहिनी बनत गेली

मित्रा ,, माझी बायको आधी मला नकोशी होती गड्या

आता मात्र माझ्यासाठी अमृत संजीवनी ठरत गेलीय ...


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Makeshift pai
Nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Makeshift pai
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Wrong name posted. Apologies.  This is mahesh and like this poem alot
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

विजया केळकर
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
छान जमलीय कविता आणि दोघांची जोडी ....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मॅडम

आपला नम्र

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Makeshift pai
Not an issue. Thanks a lot dear friend for your reply and appreciation.

Regards

Siddheshwar Vilas patankar
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Mangesh Sawant
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
छान आहे
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

नवनाथ भोरडे
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
भारी जमून आलीय
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Varsha
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Khp chan lihili kvita
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ती जशी जशी जुनी होत गेली

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मॅडम


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास