चौकशी

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

चौकशी

विजया केळकर
नमस्कार ....
       मी आत्ता चैत्राली धामणकर यांची पोस्ट पहिली .माझे  ' माझी कविता माझी दुहिता ' हा कविता संग्रह २८ जून ला नागपूर हून
प्रकाशित झाला आहे. तो येथे ईबुक म्हणून प्रकाशित कसा होऊ शकतो? अवश्य मार्गदर्शन करावे.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: चौकशी

विजया केळकर
माझा मोबाईल नंबर - ८६०५१३६५७१ आहे