माझ्या आयटमचा बाप

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

माझ्या आयटमचा बाप

Siddheshwar Vilas Patankar
हो मला स्वप्नात दिसतो

माझ्या आयटमचा बाप

आठवलं तर अजूनही शहारत अंग सारं

तिने आणि त्याने दिलेला ताप

मस्त गोरी चिटोरी पोट्टी त्याची

कोण म्हणेल तीया बापाची

पोट्टी पाहून शिट्टी शिकलो

अभ्यास सोडून लाइनीला लागलो

पोट्टी निघाली भलतीच हुशार

एकावेळी खेळवायची माझ्यासारखेच चार

आम्ही साले होतोच हूतीया

मागेमागे फिरायचो वाजवत शिट्या

अधूनमधून भेटायचे एकेक

कोण विचारलं तर सांगायची " माझा भाऊ पिंट्या "

सर्वच साले पिंट्या होते

दिसायला मात्र वेगळेच होते

बाप मात्र एकच होता

खिशाला साला ताप होता

शोधून काढायचा जावयांना

भस्म्या झाल्यागत

असा काही हाणहाणायचा

कि ताण पडायचा भुवयांना

खिशाचं पार खोबरे झाले

हातपाय गळून डोळे पांढरे झाले  

एकेक जावई प्रेमात ठार झाले

माझे तर पार गटार झाले

भिकेचे डोहाळे सुरु झाले

मित्र कोण ओळखेनासे झाले

प्रेमासाठी पदर झिजवले

झिजून झिजून पार लंगोट बनले

लंगोटाबरोबर प्रेम ओ कसले

म्हणूनच तिने दुसरे निवडले

बापाचे ते काय बिघडले

त्याला जावई मिळतंच गेले

मिळतंच गेले , मिळतंच गेलेसिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: माझ्या आयटमचा बाप

Sanjay Patil
Mast ahe itemcha Baap
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: माझ्या आयटमचा बाप

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: माझ्या आयटमचा बाप

शशि ओक
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
हात नगा लावू माझ्या बॉडीला ...रेशमाच्या बाबांनी, बाक माझ्या पाठीला हो काढिला ....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: माझ्या आयटमचा बाप

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद साहेब

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास