नभ उतरू लागले खाली

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नभ उतरू लागले खाली

Siddheshwar Vilas Patankar

नभ उतरू लागले खाली

तुझा निरोप घेऊनि

नजर धूसर धूसर

तुझ्या वाटेवर लागुनी

दीनदुबळी देहबोली

अश्रुनी चिंब ओली

संदेश घेऊनि दाटले  

माघारी गेले ते रडवुनी

आले चिंताग्रस्त खाली

घेऊनि काळ्या मशाली

चिंता पेटलेली पाहून

केल्या सरी सर्व खाली

धारा कोसळता साऱ्या

पूर दोहींकडे आला

निरोप देऊ तो कुणास ?

राजा पंचतत्त्वी विलीन झाला


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास