माझ्या चारोळ्या

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

माझ्या चारोळ्या

SANDIPATIL
माझे जीवन म्हणजे
संघर्षाच दुसर नाव आहे,
जवळच्यानी केलेले वार अन
जीवघेण्या जखमांच गाव आहे


सांग तुझ्या आठवणी  
पावसाळ्यातच का भेटीला येतात
आठवण देऊन मंतरलेल्या क्षणांची
भर पावसातच रडवुन जातात