गारवा विरहातला

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

गारवा विरहातला

Shashank kondvilkar
#गारवाविरहातला!

पावसातला 'गारवा' शिरशिरी होऊन..
तुझ्या तलम स्पर्शासारखा भिनला आहे;
अन् मी तुझ्या आठवणीच्या सरीचा धागा..
मन्मनात अजूनही अलवार विणला आहे!

काय करु हा 'गारवा' घोर लावूनी..
जणू श्वासच माझा बनला आहे
अगं बाई पुरे झाले ना बहाणे आता..
धीर ही पुरता क्षिणला आहे!

पावसातला 'गारवा' शिरशिरी होऊन..
तुझ्या तलम स्पर्शासारखा भिनला आहे!

@शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar