पावसाला एवढंच सांगायचंय

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पावसाला एवढंच सांगायचंय

Shashank kondvilkar
आता येणा-या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाला..
एवढं आर्जवून सांगायचंय;
भिजलो होतो आपण दोघे अगदी चिंब..
आज पुन्हा त्या क्षणांना.. अगदी निवांत मागायचंय!

माहीत नाही आता याला.. तू कशी react होशील..
ईच्छा नसली तरी माझ्यासाठी.. पण नक्कीच तू येशील;

"किती हा वेडेपणा.." म्हणशीलच मग तू..
वेंधळ्या सरीच्या ओलेत्या क्षणाचा.. पण आवडेल तुला ऋतू!
तुझ्याचसाठी आता तुझ्याशी.. शहाण्यासारखं वागायचंय.
आज पुन्हा त्या क्षणांना.. अगदी निवांत मागायचंय!

Shashank kondvilkar