एके दिनी सकाळी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

एके दिनी सकाळी

विजया केळकर
एके दिनी सकाळी
अचानक एके दिनी सकाळी
अजून नव्हती संपली रात्र काळी
गर्दीच गर्दी जमली सगळी
त्या रूळा पल्याड ओसाड देऊळी
ट्रक मधून उड्या मारल्या करून आळीपाळी
माणसागणिक गाठोडी आली खाली
भांडीकुंडी पळती, आणिक पोरी बाली
      डबक्या तळ्यांना पडली खळी
     पण घाबरली बेडकी,काय आले कपाळी
     गुरे-वासरे रोजची नाही ढुंकली
     पचकन् ती माणसे थुंकली
एकीनं इकडून तिकडं धाव घेतली
बलदंड वाळक्यानं तात्काळ धरली
मुक्त स्वच्छंद शृंगारछटा रंगली
खि खि हसून साऱ्यांनी दाद दिली
     हा हा म्हणता आपापली राहुटी उभारली
    आणि बसल्या तीन तीन दगडांच्या चुली
     धुराच्या पडद्या आड धावपळ सुरु झाली
     स्लीपर्स संगे लादून त्यांना छुक् छुक् निघाली
अशी ही सकाळ खूप काही शिकवून गेली __________
             विजया केळकर _______
Loading...