बाबा

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बाबा

harshada
तू मागितले नाही कधीच ,
अन माझे द्यायचे राहून गेले...
बाबा तुझ्या प्रेमाचे ओझे फेडायचे राहून गेले..
तुझ्या शिस्तीआडचा बाबा भेटलाच नाही कधी,
वेळ निघुन गेली आता भेटायचे राहून गेले...
आईच्या पदराची ऊबच इतकी गहीरी होती,
तुझ्या रागातले प्रेम पहायचे राहून गेले...
रात्री तुही जागल्यास डोक्यावर ठेवत पटटी,
माझे बालपण तुझ्या वाटणीचे जगायचे राहून गेले ...

Harshu
Harshada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाबा

saraswati dhaygude
kharach khup chan aahe....