पारिजात

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

पारिजात

harshada
माझ्या ग आंगणात पारिजातकाच झाड़
नी मनाला या वेड एक तुझे
तुझ्या आगता स्वागता घालेन फुलांची रांगोळी
पारीजात ही खुशीने बहरेल
त्याचे आयुष्य असेल फक्त काही घटकेचे...
तुझ्या चरणी पडता उधरेल....

हर्षदा
Harshada
Loading...