कविता ॥ एव्हढ्यात हार मानणे नाही , मैल गाठायचा आहे ॥

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता ॥ एव्हढ्यात हार मानणे नाही , मैल गाठायचा आहे ॥

Siddheshwar Vilas Patankar


एव्हढ्यात हार मानणे नाही ,

मैल गाठायचा आहे

इथे थांबून जरा मागे बघावं म्हंटल

तर काटेरी समुद्रात ओढला गेलो

वल्गना बहू झाल्या

कैक इमले बांधले न ढासळले

वाळूशी नाते जुळले अन

ताजमहाल बनला


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास