तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......

mohanish khunte
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......

मनाने मनाशी असे काय बोलावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे
गीताची ती  धून सुमधुर व्हावी
ऐकताना  ते भान माझे हरावे…...

 भांडावे फुगावे तुझ्याशी रुसावे
मज पाहून हसू तुझ्या गाली फुलावे
अबोला क्षणाचा मग पुन्हा जुळावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे….

 असताना मी दूर जवळी तू यावे
नसताना कधी तू भास तुझेच व्हावे
सोबतीत तुझ्या मी मलाच हरवावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे….

 क्षणाक्षणाला ओढ तुझीच लागे
सुटता सुटेना हे विरहाचे धागे
तुझ्याविना मी असा होई वेडा
जशी धावे सावली उन्हाच्या मागे….

 एकांतात बसुनी मी तुलाच आठवावे
जागोजागी मी तुलाच पाहावे
मनाने मनाशी असे काय बोलावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे….


 -मोहनिश महंमद खुंटे
9403969343
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......

Siddheshwar Vilas Patankar
Welcome on Katta... Nice poem... Keep it up and best luck
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास